Uwaga Ostrze┐enie: Istnieje mo┐liwoŠ zapisu pliku konfiguracyjnego w lokalizacji: /home/multicolor/domains/galerianeubauer.pl/public_html/sklep/includes/configure.php. Istnieje ryzyko zagro┐enia pracy systemu - zmie˝ uprawnienia dla tego pliku.
 
   » Strona G│ˇwna » Regulamin Galerianeubauer | Zaloguj | Rejestracja
Kategorie
DESIGN->
FOLK->
Informacje
Jak kupowa├Ž
Polityka prywatno┬Âci
Regulamin
Reklamacje i zwroty
Formy p┬│atno┬Âci
Promocje
Regulamin
Untitled document

Internetowy sklep „Galeria Neubauer”, www.galerianeubauer.pl, prowadzony przez Stanis┬│aw├¬ i Marka Neubauer pod firm┬▒: PRACOWNIA PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNA MULTI COLOR, 83-300 Kartuzy, ul. W├¬glowa 1, NIP: 589-001-53-91, REGON: 190005145.

Regulamin zakupów
1.Internetowy sklep „Galeria Neubauer” prowadzi sprzeda┬┐ towarów za po┬Ârednictwem sieci Internet.
2.Zamówienia przyjmowane s┬▒ pod adresem sklep.galerianeubauer.pl.
Po z┬│o┬┐eniu zamówienia Klient dostaje e-maila z pro┬╝b┬▒ o potwierdzenie zamówienia.
3.Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg po potwierdzeniu przyj├¬cia zamówienia i zaksi├¬gowaniu wp┬│aty za dokonany zakup na koncie firmowym sklepu Galerii Neubauer.
4.Realizacja zamówienia uzale┬┐niona jest od dost├¬pno┬Âci towaru w magazynie lub u dostawców Galerii Neubauer. W przypadku niedost├¬pno┬Âci cz├¬┬Âci towarów obj├¬tych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma prawo podj┬▒├Ž decyzje o sposobie jego realizacji (cz├¬┬Âciowa realizacja, wyd┬│u┬┐enie czasu oczekiwania, anulowanie ca┬│o┬Âci zamówienia).
5.Do sprzeda┬┐y promocyjnej oraz wyprzeda┬┐y przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówie├▒ nast├¬puje wed┬│ug kolejno┬Âci wp┬│ywania potwierdzonych zamówie├▒ na dany towar, a┬┐ do wyczerpania zapasów obj├¬tych t┬▒ form┬▒ sprzeda┬┐y.
6.Do zamówienia wystawiany jest paragon który w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary s┬▒ skompletowane i gotowe do wysy┬│ki. Na ┬┐yczenie wystawiamy faktury VAT.
7.Klient ma prawo dokonywa├Ž zmian w zamówieniu do momentu sprzeda┬┐y tj. do wystawienia paragonu. Klient ma prawo wycofa├Ž z┬│o┬┐one zamówienie w ca┬│o┬Âci do momentu wys┬│ania towaru. Wprowadzanie powy┬┐szych zmian nale┬┐y dokonywa├Ž poprzez Biuro Obs┬│ugi Klienta e-mail'em multicolor@home.pl.
8.Ceny podawane s┬▒ w z┬│otych polskich i zawieraj┬▒ podatek VAT. Dost├¬pno┬Â├Ž prezentowanych produktów jest wa┬┐na do wyczerpania zapasów, a podawane ceny nie stanowi┬▒ oferty w my┬Âl prawa handlowego. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajduj?cych si? w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty internetowego sklepu, przeprowadzania i odwo┬│ywania akcji promocyjnych na stronach sklepu b├¬d┬▒ wprowadzania w nich zmian. Koszty dostawy zostan┬▒ dodane do cen towarów proporcjonalnie do ich wagi i rozmiarów. Dostawa towaru odbywa si├¬ w wybrany przez Klienta i okre┬Âlony w zamówieniu sposób.
9.Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych. Zamówienie na towary o ró┬┐nym czasie realizacji wysy┬│ane jest po skompletowaniu ca┬│o┬Âci, tzn. po up┬│ywie czasu najd┬│u┬┐szego z podanych. W przypadku gdy czas realizacji zamówienia przekracza 7 dni Klient zostanie poinformowany o powy┬┐szym. W takim przypadku Klient ma prawo ustosunkowa├Ž si├¬ do zaistnia┬│ej sytuacji zgodnie z pkt 7.
10.Termin otrzymania przesy┬│ki uzale┬┐niony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru. Przy dostawach poczt┬▒ czas realizacji wynosi oko┬│o ok. 7 dni roboczych, przy dostawie kurierem - 48 godzin.
11. Wys┬│anie potwierdzenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu sklepu i gotowo┬Âci┬▒ do odbioru przesy┬│ki. Zamówienia nie potwierdzone w ci┬▒gu 7 dni nie b├¬d┬▒ realizowane.
12. Internetowy sklep „Galeria Neubauer” zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzeda┬┐y.
13.Zastrzegamy, ┬┐e produkty sprzedawane w naszym sklepie s┬▒ r├¬cznie wykonane i mog┬▒ si├¬ ró┬┐ni├Ž od  tych przedstawionych na fotografiach. Reklamacje dotycz┬▒ce ró┬┐nicy w wygl┬▒dzie towarów zamówionych z otrzymanymi w przypadku wyrobów wykonanych r├¬cznie nie stanowi┬▒ podstawy do zwrotu towaru.
14.Obowi┬▒zuj┬▒ nast├¬puj┬▒ce formy p┬│atno┬Âci za zamówione towary: przelewem bankowym na konto sklepu: PKO BP O/Kartuzy 14 1020 1866 0000 1702 0027 8929
15.Przesy┬│ki zagraniczne mog┬▒ by├Ž op┬│acane przelewem bankowym, a koszt dostawy jest ustalany indywidualnie z Klientem.
16.Zgodnie z Ustaw┬▒ z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno┬Âci za szkod├¬ wyrz┬▒dzon┬▒ przez produkt niebezpieczny" Klient mo┬┐e zrezygnowa├Ž z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ci┬▒gu 14 dni od daty odebrania przesy┬│ki.
Jest to mo┬┐liwe tylko wówczas, gdy towar nie by┬│ u┬┐ywany, kopiowany ani nie zosta┬│ w ┬┐aden sposób zniszczony. P┬│yty CD, p┬│yty DVD, kasety MC musz┬▒ by├Ž zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
Zwracany towar nale┬┐y odsy┬│a├Ž razem z otrzymanym wraz z nim paragonem / faktur┬▒ z opisem "zwrot". Internetowy sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieni┬▒dze zostan┬▒ zwrócone w ci┬▒gu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odes┬│ania towaru nie podlega zwrotowi.
17.Reklamacje nale┬┐y sk┬│ada├Ž na pi┬Âmie na adres multicolor@home.pl w terminie 1 miesi┬▒ca od wykrycia wady zmniejszaj┬▒cej warto┬Â├Ž lub u┬┐yteczno┬Â├Ž towaru ze wzgl├¬du na cel w umowie oznaczony. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Po uwzgl├¬dnieniu reklamacji towar nale┬┐y odes┬│a├Ž przesy┬│k┬▒ pocztow┬▒ pod adres:
PRACOWNIA PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNA MULTI COLOR
ul. Wêglowa 1, 83-300 Kartuzy z dopiskiem (reklamacja)

Internetowy sklep nie przyjmuje przesy┬│ek odsy┬│anych za pobraniem.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pe┬│nowarto┬Âciowy, a je┬Âli b├¬dzie to ju┬┐ niemo┬┐liwe (np. z powodu wyczerpania nak┬│adu), sklep internetowy zwróci nabywcy równowarto┬Â├Ž ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dost├¬pne w sklepie towary do wyboru.
18.Umowa sprzeda¿y zawierana jest miêdzy Klientem a MULTI COLOR.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udost├¬pnienie istotnych postanowie├▒ zawieranej umowy nast├¬puje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesy┬│k┬▒ paragonu / faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.
19.Umowa sprzeda┬┐y towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w j?zyku polskim.
20.S┬▒dem w┬│a┬Âciwym dla rozpatrywania sporów wynikaj┬▒cych z umowy sprzeda┬┐y jest s┬▒d w┬│a┬Âciwy dla siedziby pozwanego lub s┬▒d w┬│a┬Âciwy dla miejsca wykonania umowy.

Kontynuuj
Wyszukiwanie
 

Wpisz s│owo aby wyszukaŠ produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane

Koszyk
...jest pusty
Kontakt

Dzia│ obs│ugi klienta:

Pracownia Plast.-Fot.
Multi Color


ul. Wŕglowa 1
83-300 Kartuzy
Dorota Litwic
Tel./Fax 58 681 43 16
pn-pt: 8.00-16.00

email: multicolor@home.pl

Sklep Kartuzy Folk

Dorota Kobiella
Tel. 58 694 62 09
pn-pt: 10.00-17.00
sob: 09.00-14.00

Sklep Kartuzy Design

Bogumi│a Lademann
Tel. 58 736 88 99
pn-pt: 10.00-17.00
sob: 09.00-14.00